60 Telugu Year Names in English

Here we have the list of all 60 Telugu Calendar Year Names.

S. No Telugu Year Name Falling Years
1 Prabhava 1867, 1927, 1987, 2047
2 Vibhava 1868, 1928, 1988, 2048
3 Shukla 1869, 1929, 1989, 2049
4 Pramoditha 1870, 1930, 1990, 2050
5 Prajoth Padhi 1871, 1931, 1991, 2051
6 Angeerasa 1872, 1932, 1992, 2052
7 Shreemukh 1873, 1933, 1993, 2053
8 Bhaava 1874, 1934, 1994, 2054
9 Yuva 1875, 1935, 1995, 2055
10 Dhatha 1876, 1936, 1996, 2056
11 Eshwara 1877, 1937, 1997, 2057
12 Bahudhani 1878, 1938, 1998, 2058
13 Pramadi 1879, 1939, 1999, 2059
14 Vikrama 1880, 1940, 2000, 2060
15 Vrusha 1881, 1941, 2001, 2061
16 Chitrabhanu 1882, 1942, 2002, 2062
17 Swabhanu 1883, 1943, 2003, 2063
18 Thaarana 1884, 1944, 2004, 2064
19 Parthiva 1885, 1945, 2005, 2065
20 Vyaya 1886, 1946, 2006, 2066
21 SarvaJith 1887, 1947, 2007, 2067
22 Sarvadhari 1888, 1948, 2008, 2068
23 Virodhi 1889, 1949, 2009, 2069
24 Vikruthi 1890, 1950, 2010, 2070
25 Khara 1891, 1951, 2011, 2071
26 Nandana 1892, 1952, 2012, 2072
27 Vijaya 1893, 1953, 2013, 2073
28 Jaya 1894, 1954, 2014, 2074
29 Manmadha 1895, 1955, 2015, 2075
30 Durmukhi 1896, 1956, 2016, 2076
31 Hevalambi 1897, 1957, 2017, 2077
32 Vilambhi 1898, 1958, 2018, 2078
33 Vikari 1899, 1959, 2019, 2079
34 Sharvari 1900, 1960,2020, 2080
35 Plava 1901, 1961, 2021, 2081
36 Shubhakruthu 1902, 1962, 2022, 2082,
37 Shobhakruthu 1903, 1963, 2023, 2083
38 Krodhi 1904, 1964, 2024,2084
39 Vishvavasu 1905, 1965, 2025, 2085
40 Parabhava 1906, 1966, 2026, 2086
41 Plavanga 1907, 1967, 2027, 2087
42 Keelaka 1908, 1968, 2028, 2088
43 Sowmya 1909, 1969, 2029, 2089
44 Sadharana 1910, 1970, 2030, 2090
45 Virodhi Kruti 1911, 1971, 2031, 2091
46 Pareedhavi 1912, 1972, 2032, 2092
47 Pramadeecha 1913, 1973, 2033, 2093
48 Aananda 1914, 1974, 2034, 2094
49 Rakshasa 1915, 1975, 2035, 2095
50 Nala 1916, 1976, 2036, 2096
51 Pingala 1917, 1977, 2037, 2097
52 Kalayukthi 1918,1978, 2038, 2098
53 Siddharthi 1919, 1979, 2039, 2099
54 Roudri 1920, 1980, 2040, 2100
55 Durmathi 1921, 1981, 2041, 2101
56 Dundubhi 1922, 1982, 2042, 2102
57 Rudhirodhari 1923, 1983, 2043, 2103
58 Rakthasakshi 1924, 1984, 2044, 2104
59 Krodhana 1925, 1985, 2045, 2105
60 Akshaya 1926, 1986, 2046, 2106