మీన రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

మీన రాశి (Meena Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయంరాజపూజ్యంఅవమానం
2817

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

కుంభ రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

కుంభ రాశి (Kumba Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయంరాజపూజ్యం అవమానం
5254

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

మకర రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

మకర రాశి (Makara Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయంరాజపూజ్యంఅవమానం
5224

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

ధనుస్సు రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

ధనుస్సు రాశి (Dhannus Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం
2861

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

వృశ్చిక రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

వృశ్చిక రాశి (Vruschika Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయంరాజపూజ్యంఅవమానం
141431

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.

తులా రాశి 2022-2023 ఆదాయం వ్యయం రాజపూజ్యం అవమానం

తులా రాశి (Tula Rasi) 2022-2023 శ్రీ శుభకృతు నామ సంవత్సర – ఆదాయం (Income), వ్యయం (Expenses), రాజపూజ్యం (Honour) & అవమానం (Dishonour).

ఆదాయంవ్యయంరాజపూజ్యంఅవమానం
8871

2022-2023 ఆదాయం, వ్యయం, రాజపూజ్యం మరియు అవమానం

Mesha, Vrushaba, Mithuna, Karkataka, Simha, Kanya, Tula, Vruschika, Dhannus, Makara, Kumba, Meena.